การเป็นสมาชิกโครงการ Talent Mobility

Talent Mobility

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

1.หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

1.1 กิจกรรมของสถานประกอบการที่รองรับการปฏิบัติงานของนักวิจัย ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

·       การวิจัยและพัฒนา

·       การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม

·       การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน

·       การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.2 นักวิจัยต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี และต้องมีหน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยของรัฐ

·       หน่วยงานต้นสังกัด

มหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ที่มีภารกิจ/หน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีนักวิจัย งานวิจัยภายในหน่วยงาน

·       นักวิจัย*

มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มวิจัย ทั้งนี้อาจนำนักศึกษามาร่วมปฏิบัติงานในโครงการได้

1.3 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจ

*ทั้งนี้ นักวิจัย จะต้องเป็นไปตามระเบียบ มจพ. ว่าด้วยการใช้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในภาคเอกชน พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

2.วัตถุประสงค์

·       เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

·       เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม

·       เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของอาจารย์/นักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรรม

3. งบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. และ สวทน.

·       สกอ.

1.       ค่าตอบแทน สำหรับอาจารย์ นักวิจัย จำนวนไม่เกิน 400,000 บาท ต่อโครงการ โดยคิดจาก FTE และ อัตราค่าตอบแทนต่อวัน ดังนี้

เงินสนับสนุนต่อวัน

อาจารย์ 4,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,000 บาท

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ 6,000 บาท

2.       ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์และทดสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

·       สวทน.

1. งบประมาณชดเชยเพื่อจ้างบุคลากรทดแทน  เดือนละไม่เกิน 60,000 บาท ให้กับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

2. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 12,000 บาท/เดือน

นักศึกษาระดับปริญญาโท 10,000 บาท/เดือน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 8,000 บาท/เดือน

4.ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

·       หน่วยงานต้นสังกัด

ได้รับค่าชดเชยเพื่อหาบุคลากรปฏิบัติงานทดแทนจากสถานประกอบการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)ในกรณีที่นักวิจัยเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เป็น SMEs

·       นักวิจัย

ได้ผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์เมื่อนักวิจัยเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จะได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการตามปกติจากหน่วยงานต้นสังกัดและค่าตอบแทนนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลงานได้

·       สถานประกอบการ

ได้นำงานวิจัยมาช่วยเพิ่มคุณภาพหรือลดต้นทุนการผลิต สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นรวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

         

5.ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1513

โทรสาร 0-2556-1306

Website talent.kmutnb.ac.th