ระเบียบและข้อบังคับ

ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (10-8-2559) 20 กุมภาพันธ์ 2560 22.08 น.
2 ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้คณาจารย์ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน พ.ศ. 2558 19 กุมภาพันธ์ 2560 19.20 น.