ขอเชิญนักวิจัยเชื่อมโยงโจทย์วิจัย


           สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับ  สวทน. ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Next Gen Innovator รุ่นที่1-2  เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคอุสาหกรรมที่เข้าร่วมอบมรม สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีกระบวนการผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและภาครัฐ เพื่อเสนอโครงการเข้ารับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

          ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญภายในสถาบันของท่านที่มีความเชียวชาญสอดคล้องกับโจทย์ตามเอกสารแนบ  เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยและเสนอขอรับการสนับสนุนทุนที่เหมาะสมต่อไป

          หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม คุณศุภกาญจน์ (02-3451064, 088-751-3554, email: rdi.fti@gmail.com สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)