Talent Mobility KMUTNB

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560 13.28 น. โดย Admin

Read More

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการTalent Mobility ประจำปี 2561

เมื่อ 29 กันยายน 2560 10.38 น. โดย Admin

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการTalentMobility ประจำปี 2561 โดยส่งข้อเสนอโครงการมายัง ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่     เปิดรับข้อเสนอโครงการ TalentMobility ประจำปีงบประมาณ 2561    แบบฟอร์ม โครงการ TalentMobility 2561 Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงาน"Talent Mobility Fair 2017"

เมื่อ 08 กันยายน 2560 16.33 น. โดย Admin

 เรียนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ                ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "Talent Mobility Fair 2017" วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้  https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2  ภายในวันที่ 25 กันายน 2560 Read More

ขอเชิญนักวิจัยเชื่อมโยงโจทย์วิจัย

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2560 09.15 น. โดย Admin

           สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับ  สวทน. ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Next Gen Innovator รุ่นที่1-2  เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคอุสาหกรรมที่เข้าร่วมอบมรม สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีกระบวนการผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและภาครัฐ เพื่อเสนอโครงการเข้ารับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ          ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญภายในสถาบันของท่านที่มีความเชียวชาญสอดคล้องกับโจทย์ตามเอกสารแนบ  เพื่อร่วมกันพัฒนา... Read More