ขอเชิญเข้าร่วมงาน"Talent Mobility Fair 2017"

เมื่อ 08 กันยายน 2560 16.33 น. โดย Admin

 เรียนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ                ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "Talent Mobility Fair 2017" วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้  https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2  ภายในวันที่ 25 กันายน 2560 Read More

ขอเชิญนักวิจัยเชื่อมโยงโจทย์วิจัย

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2560 09.15 น. โดย Admin

           สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับ  สวทน. ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Next Gen Innovator รุ่นที่1-2  เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคอุสาหกรรมที่เข้าร่วมอบมรม สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีกระบวนการผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและภาครัฐ เพื่อเสนอโครงการเข้ารับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ          ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญภายในสถาบันของท่านที่มีความเชียวชาญสอดคล้องกับโจทย์ตามเอกสารแนบ  เพื่อร่วมกันพัฒนา... Read More