รับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560 15.10 น. โดย Admin

ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย/สำนัก สมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560เอกสารดาวน์โหลด Read More

Talent Mobility KMUTNB

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560 13.28 น. โดย Admin

Read More

ขอเชิญนักวิจัยเชื่อมโยงโจทย์วิจัย

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2560 09.15 น. โดย Admin

           สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับ  สวทน. ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Next Gen Innovator รุ่นที่1-2  เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคอุสาหกรรมที่เข้าร่วมอบมรม สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีกระบวนการผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและภาครัฐ เพื่อเสนอโครงการเข้ารับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ          ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญภายในสถาบันของท่านที่มีความเชียวชาญสอดคล้องกับโจทย์ตามเอกสารแนบ  เพื่อร่วมกันพัฒนา... Read More