ยินดีต้อนรับสู่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีเป้าประสงค์เพื่อผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เกี่ยวกับ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูง เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริม บริการและบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัยและต่อยอดนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 43 ศูนย์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ฯลฯ

กิจกรรมล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 10 เมษายน 2560 09.54 น. โดย Admin

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลดกำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ(Proposal) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-555-2000 ต่อ 1513 / E-MAIL : talent@stri.kmutnb.... Read More

เอกสารดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

มจพ.ส่วนกลาง

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.